شبنم فروزنده

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی هستم. مترجم و مدرس زبان انگلیسی، همینطور سابقه چندساله در ترجمه، تولید محتوا و ویراستاری دارم.