سید علی صموتی

سید علی صموتی، محقق و پژوهشگر انتقال داده و امنیت انتقال داده، نویسنده در وبسایت همیار آی‌تی